Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πληθοπορισμός (crowdsourcing): αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοτήτων στην αξιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/AMU/2015/03_Crowdsourcing
Πληθοπορισμός (crowdsourcing): αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοτήτων στην αξιολόγηση κινδύνων σε τρόφιμα και ζωοτροφές.
Ο στόχος της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης είναι η σύναψη συμβάσεων απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός μιας σαφώς καθορισμένης περιόδου όπως ορίζεται στην εν λόγω συγγραφή υποχρεώσεων. Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες της επιστήμης των πολιτών (citizen science) και του πληθοπορισμού (crowdsourcing) μέσω καινοτόμας χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και να αξιολογήσει τις δυνατότητες εφαρμογής τους στο έργο της EFSA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/01/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
15/01/2016 23:59
22/01/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 223-405472 Διορθωτικό 18/11/2015 00:00
2015/S 204-369564 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/10/2015 00:00