Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.124 - Ενσωμάτωση πυραύλων με διόρθωση πορείας στα συστήματα πυροβολικο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.124.
15.CAT.OP.124 - Ενσωμάτωση πυραύλων με διόρθωση πορείας στα συστήματα πυροβολικού της ΕΕ.
Η μελέτη θα προσδιορίσει τρόπους για να ενσωματωθούν και να εξειδικευτούν ευρωπαϊκές λύσεις CCF που διατίθενται ήδη ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη στα συστήματα πυροβολικού των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Η μελέτη θα υπογραμμίσει επίσης πιθανά όρια και περιορισμούς που προκύπτουν από την ενσωμάτωση συγκεκριμένων λύσεων/προϊόντων CCF στα υπάρχοντα συστήματα πυροβολικού ή στα συστήματα ελέγχου πυρός που χρησιμοποιούν τα συστήματα πυροβολικού των κρατών μελών.Τα αποτελέσματα της έρευνας θα στηρίξουν τον ΕΟΑ και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη του στον προσδιορισμό των πιθανών συνεργιών στον τομέα της δέσμευσης για ακρίβεια και θα επιτρέψουν την προώθηση περαιτέρω πρωτοβουλιών συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/11/2015 17:00
01/12/2015 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 203-367798 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/10/2015 00:00