Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση κινδύνων ταξιδιών.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2015/EJ/19/PN.
Διαχείριση κινδύνων ταξιδιών.
Αξιολόγηση κινδύνων ταξιδιών, ιατρική βοήθεια, εκκένωση/διαχείριση κρίσεων, υπηρεσίες ταξιδιωτικής ασφάλειας, βοήθεια μεταφορών και ασφάλειας σε καταστάσεις ad hoc, επιγραμμική διαχείριση κινδύνων ταξιδιών, ασφάλεια/προστασία ταξιδιωτών, ηλεκτρονική μάθηση.
Υπηρεσίες
Διαδικασία με διαπραγμάτευση και προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/10/2015 00:00
23/11/2015 23:59
29/03/2016 23:59
23/11/2015 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 209-378664
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/10/2015 00:00