Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Attention : l'Annexe 3 - Formulaire 6 a été modifiée et un nouveau document a été publié en remplacement. Le délai de soumission des offres est prolongé en conséquence jusqu'au 12/09/2022, 16:00. Merci.
Τίτλος:
Έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 797
Έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι οι έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων όπου στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όπως ορίζονται στο παράρτημα Α της συγγραφής υποχρεώσεων.Οι έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποδιαιρούνται σε δύο προγράμματα:α) ομάδα I — περιοδικοί έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καιβ) ομάδα II — ad hoc έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συμπληρωματικά των περιοδικών ελέγχων, κατόπιν ειδικής αίτησης του Συνεδρίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71700000
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι διαθέτουν τη νομική ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης και την κανονιστική ικανότητα να ασκήσουν την επαγγελματική δραστηριότητα που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη νομική ικανότητα είναι οι ακόλουθες:— οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής προκειμένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβασιακές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και το εκτιμώμενο εύρος των υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα είναι οι ακόλουθες:— ασφαλιστήριο έναντι επαγγελματικών κινδύνων σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που καλύπτονται από την προκηρυσσόμενη σύμβαση. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει αποδεικτικά ότι διαθέτει ασφάλιση(ίσεις) που καλύπτει(ουν) τις πιθανές ζημίες που θα προκληθούν από το προσωπικό του, τους συνεργάτες του και/ή τους υπεργολάβους του στο κτίριο, στις εγκαταστάσεις και/ή στο προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών.Εάν, για ειδικό λόγο που το Συνέδριο κρίνει βάσιμο, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του επιτρέπεται να αποδείξει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται κατάλληλο από το Συνέδριο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής προκειμένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβασιακές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και το εκτιμώμενο εύρος των υπηρεσιών.Οι απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι οι ακόλουθες:— ο ανάδοχος πρέπει να έχει λάβει άδεια για τους τεχνικούς τομείς που καλύπτονται από τη σύμβαση ως αναγνωρισμένος οργανισμός ελέγχου στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 6.5.1996 αναφορικά με την παρέμβαση των οργανισμών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της επιθεώρησης εργασίας και των ορυχείων (ΙΤΜ). Για τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη χώρα της ΕΕ, δύναται να υποβληθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μια ισοδύναμη άδεια που εκδόθηκε στη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να αναγνωρισμένος από την επιθεώρηση εργασίας και των ορυχείων (ITM) το αργότερο μέχρι την 1.1.2023 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης).— να έχει λάβει άδεια από το Υπουργείο περιβάλλοντος, κλίματος και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το νόμο της 21.4.1993 περί της έγκρισης των φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός του κράτους, για την επίτευξη τεχνικών καθηκόντων μελέτης και επιθεώρησης στον τομέα του περιβάλλοντος (τομέας Α, Γ). Για τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη χώρα της ΕΕ, δύναται να υποβληθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μια ισοδύναμη άδεια που εκδόθηκε στη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από το Υπουργείο περιβάλλοντος, κλίματος και αειφόρου ανάπτυξης το αργότερο μέχρι την 1.1.2023 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης).
Σημεία αναφοράς
13/06/2022 00:00
12/09/2022 16:00
13/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 174-488913
Διορθωτικό
09/09/2022 00:00
2022/S 112-314134
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2022 00:00