Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FRANET – Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών δ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
F-SE-22-T02
FRANET – Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων (παρτίδα 7-IE και παρτίδα 19-NL)
FRANET – Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων (παρτίδα 7-IE και παρτίδα 19-NL).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1,280,000.00 EUR
79315000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/06/2022 00:00
21/07/2022 17:00
25/07/2022 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 7
Ιρλανδία
Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών σε εθνικό επίπεδο.
Παρτίδα 19
Κάτω Χώρες
Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και έρευνας σχετικά με θέματα θεμελιωδών σε εθνικό επίπεδο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 117-328858
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/06/2022 00:00