Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Realizzazione impianto di trigenerazione del sito di Ispra - Asseverazione di co...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
13/07/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
31/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2022/LVP/2000-ExA
Realizzazione impianto di trigenerazione del sito di Ispra - Asseverazione di conformità ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio
Si informa che la presente non è un bando di gara, ma una pubblicazione che annuncia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di pubblicare una futura procedura negoziata di basso o medio valore (maggiori dettagli qui).

Oggetto del presente incarico è lo svolgimento delle attività finalizzate alla asseverazione antincendio come da Decreto Ministeriale 7/8/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151), della nuova Centrale di Trigenerazione del JRC-Ispra.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
71350000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
13/07/2022 00:00
31/07/2022 00:00
01/08/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.