Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to minor clerical inconsistencies, a new version of App.TS.D - Quality Criterion and Price was published, fully aligned to the content of the Tender Specifications document.
Τίτλος:
Οριζόντιες υπηρεσίες ΤΠΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/3/2022
Οριζόντιες υπηρεσίες ΤΠΕ
Οι συμβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα υποστηρίξουν τους τομείς εσωτερικής διαχείρισης έργων ΤΠ και επιχειρηματικής ανάλυσης. Θα παράσχουν επίσης υποστήριξη σε άλλους εσωτερικούς τομείς ΤΠ, όπως προβλέπεται ότι μπορεί να απαιτηθούν, συμπληρώνοντας τις εσωτερικές ικανότητες του EMSA, ήτοι: σε τομείς όπως η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, η ασφάλεια ΤΠ, η επιστήμη δεδομένων και η διαχείριση δεδομένων, η ανάπτυξη και η συντήρηση λύσεων ΤΠ και άλλη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ΤΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
5
Συμφωνία πλαίσιο
3,850,000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/11/2022 00:00
07/02/2023 16:00
09/02/2023 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Διαχείριση έργων και παροχή συμβουλών TΠ
Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας συνίστανται στην εκτέλεση καθηκόντων στον τομέα της ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας των τρεχουσών και μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών του EMSA για τις οποίες υπάρχουν ήδη ή θα συναφθούν συμβάσεις ανάπτυξης, συντήρησης και/ή λειτουργίας.
Παρτίδα 2
Ασφάλεια των πληροφοριών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλείας και συναφείς δραστηριότητες σύμφωνα με τα δημοσιευμένα έγγραφα του διαγωνισμού (παρτίδα 2).
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης δεδομένων
Ο EMSA διαχειρίζεται έναν αριθμό ναυτιλιακών ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρησιακούς χρήστες των κρατών μελών και των φορέων της ΕΕ. Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και παρέχονται μέσω περιβάλλοντος χρηστών (γραφικών διεπαφών χρηστών) ή διαδικτυακών υπηρεσιών από σύστημα σε σύστημα (S2S) και API. Οι εν λόγω υπηρεσίες επεξεργάζονται και βασίζονται σε πολλαπλά σύνολα δεδομένων και αποθετήρια δεδομένων. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται να αναπτυχθεί μια οργάνωση αποθήκης δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από πολυάριθμα λειτουργικά συστήματα και εξωτερικές πηγές δεδομένων. Μια αποθήκη δεδομένων πρόκειται να ενοποιήσει και να μετατρέψει ανεπεξέργαστα δεδομένα σε επιχειρησιακά αντικείμενα, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές αποφάσεις με βέλτιστο τρόπο, επιτρέποντας την ανάλυση δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων σε διάφορα συγκεντρωτικά επίπεδα.
Παρτίδα 4
Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη
Οι υπηρεσίες συνίστανται στην εκτέλεση καθηκόντων στον τομέα της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ΤΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιευμένων εγγράφων διαγωνισμού (παρτίδα 4).
Παρτίδα 5
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες κέντρου επιχειρήσεων ασφαλείας (SOC)
Λειτουργία και συνεχής βελτίωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας του EMSA (SOC) ως διαχειριζόμενη υπηρεσία παρακολούθησης και διερεύνησης γεγονότων και συμβάντων κυβερνοασφάλειας και αντιμετώπισης και αποκατάστασης συμβάντων σε 24 βάση, 365 ημέρες/έτος και ενίσχυσης του SOC.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 216-621450
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/11/2022 00:00