Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φόρουμ επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας: υποστήριξη της δυναμικής τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/H2020/EE/2015/029.
Φόρουμ επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας: υποστήριξη της δυναμικής των επενδύσεων στην ΕΕ.
Οι επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας δεν επαρκούν επί του παρόντος για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ για το 2020 και το 2030, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας.Η προκηρυσσόμενη σύμβαση καλύπτει την ανεπαρκή ικανότητα και την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη προγραμμάτων επενδύσεων και συστημάτων χρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας. Κατά τη λήξη της σύμβασης, η κατάσταση θα πρέπει να έχει μεταβληθεί σε καθένα από τα κράτη μέλη-στόχους ως εξής:— οι κύριοι δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν αρχίσει να συνεργάζονται σε ζητήματα χρηματοδότησης της βιώσιμης ενέργειας, μέσω της συμμετοχής σε μια πρώτη εθνική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, και θα έχουν θέσει τη βάση για πιο μακροπρόθεσμη συνεργασία στο πλαίσιο μιας «εθνικής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας». Στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης των ζητημάτων, η ανάπτυξη χαρτών πορείας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, καθώς και η πρόταση βελτιώσεων στα πολιτικά και κανονιστικά πλαίσια. Επιπλέον, ο στόχος του διαγωνισμού είναι η διαμόρφωση ενός συστηματικού διαλόγου και μιας συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο, για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής σύνδεσης μεταξύ της πολιτικής, της αγοράς και της χρηματοδότησης,— οι δημόσιες αρχές και οι ιδιωτικοί φορείς θα έχουν αυξήσει την οικεία ικανότητα ανάπτυξης επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας τα οποία βασίζονται σε καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν (σε μεγάλο βαθμό) ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις.Η σύμβαση αποσκοπεί στην οργάνωση ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων που εργάζονται σε διαφορετικές χώρες σε θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας.Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης θα είναι οι εξής:1. προώθηση της δυναμικής και...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 242-438489
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2015 00:00