Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απόκτηση υπηρεσιών για διοικητικές έρευνες για τον eu-LISA
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/09/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA-2021-OP-04
Απόκτηση υπηρεσιών για διοικητικές έρευνες για τον eu-LISA
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η απόκτηση υπηρεσιών για διοικητικές έρευνες για τον eu-LISA. Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών ερευνών και διοικητικών ερευνών στον Οργανισμό, σύμφωνα με το Παράρτημα IX «Πειθαρχική Διαδικασία» του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και την απόφαση αριθ. 2022-081 της 24ης Μαρτίου 2022 του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA για τη θέσπιση γενικών εκτελεστικών διατάξεων όσον αφορά τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών, οι οποίες διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να εκτιμηθεί εάν έχει σημειωθεί παράπτωμα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eulisa.europa.eu/procurements
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
79100000
EE
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/09/2022 00:00
07/11/2022 17:00
08/11/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 185-522540
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/09/2022 00:00