Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ΕΟΠ/DIS/R0/009 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των υπηρεσιών παρακο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/09/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/2022/OP/0027
ΕΟΠ/DIS/R0/009 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των υπηρεσιών παρακολούθησης ξηράς του Copernicus (CLMS) και τον επιτόπιο συντονισμό της διασυνοριακής υπηρεσίας του προγράμματος Copernicus (δύο παρτίδες)
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη συμβάσεων-πλαισίων υπηρεσιών με οικονομικούς φορείς για την παροχή κατά κύριο λόγο εντός της ΕΕ (εντός των εγκαταστάσεων του ΕΟΧ) και σε περιορισμένο βαθμό εκτός των εγκαταστάσεων (στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή αλλού) συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη της υλοποίησης της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ξηράς του Copernicus (CLMS) και του επιτόπιου συντονισμού μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών του Copernicus. Οι εμπειρογνώμονες έδρας καλούνται να συνεργάζονται καθημερινά με την ομάδα Copernicus του ΕΟΠ σε διάφορους τομείς και να εκτελούν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα: σχεδιασμός σκεπτικού υποστήριξης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, υποστήριξη της διαχείρισης των συμβάσεων παραγωγής και αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων.Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε δύο παρτίδες:— παρτίδα 1: υπηρεσίες παροχής θεματικών συμβουλών,— παρτίδα 2: υπηρεσίες παροχής διοικητικών συμβουλών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
3,500,000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/09/2022 00:00
05/10/2022 16:00
06/10/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες παροχής θεματικών συμβουλών (6.5.72)
Η παρούσα ανοικτή διαδικασία αφορά την παρατήρηση της γης ως προς την σχέση κάλυψη γης/χρήση γης, καθώς και γεωχωρικές μεθόδους και τεχνικές. Οι εμπειρογνώμονες έδρας καλούνται να συνεργάζονται καθημερινά με την ομάδα Copernicus του ΕΟΠ σε διάφορους τομείς και να εκτελούν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα: σχεδιασμός σκεπτικού υποστήριξης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, υποστήριξη της διαχείρισης των συμβάσεων παραγωγής και αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες παροχής διοικητικών συμβουλών
Η παρούσα ανοικτή διαδικασία αφορά την παρατήρηση της γης ως προς την σχέση κάλυψη γης/χρήση γης, καθώς και γεωχωρικές μεθόδους και τεχνικές. Η διοικητική υποστήριξη για τη διαχείριση σχεδίου περιλαμβάνει καθήκοντα, όπως υποστήριξη της δημιουργίας και της επικαιροποίησης των εγγράφων διαχείρισης, υποστήριξη της επικαιροποίησης της κατάστασης παραγωγής και του σχεδίου συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πακέτων εργασίας, τεκμηρίωση: παροχή βοήθειας για τη δημιουργία τεκμηρίωσης αναφοράς και προγραμματισμού, υποστήριξη της καθιέρωσης συνήθων μεθόδων επικοινωνίας σχεδίων για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του σχεδίου, υποστήριξη του προσδιορισμού θεμάτων ποιότητας ή προγραμματισμού και πρόταση προληπτικών δράσεων, υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών και επικαιροποίηση των αρχείων καταγραφής κινδύνων και αλλαγών, κ.λπ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 172-486022
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/09/2022 00:00