Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Άσκηση λογιστικού ελέγχου MHA-1292 GEMS.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MHA-1292.
Άσκηση λογιστικού ελέγχου MHA-1292 GEMS.
Η κοινοπραξία βάσης δεδομένων κινδύνου για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές (GEM), η οποία δημιουργήθηκε αρχικά ως κοινή προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης («IFC»), είναι μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πληροφοριών πιστωτικού κινδύνου σχετικά με λειτουργίες αναδυόμενων αγορών που επί του παρόντος περιλαμβάνει 11 συμμετέχοντα θεσμικά όργανα. Άλλα μέλη της κοινοπραξίας GEMs είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB), η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IADB), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η ολλανδική τράπεζα ανάπτυξης (FMO), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), η Εταιρεία Ιδιωτικών Επενδύσεων Εξωτερικού (OPIC), η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (IsDB), και η Agence Française de Développement (AFD). Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της βάσης δεδομένων είναι η παροχή συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά κινδύνου αθέτησης από τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τα ποσοστά ανάκτησης από αθετημένα σχέδια. Επί του παρόντος η βάση δεδομένων κινδύνου GEM διαθέτει περισσότερα από 7 000 περιπτώσεος αντισυμβαλλόμενων, περίπου 1 500 γεγονότα αθέτησης και σχεδόν 1 500 συμβάσεις που ρυθμίστηκαν.Τα μέλη των συμμετεχόντωνοργανισμών της κοινοπραξίας GEMs συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο προκειμένου να συζητήσουν πιθανές βελτιώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.Η κοινοπραξία πιστωτικών δεδομένων των παγκόσμιων αναδυόμενων αγορών (GEMs) είχε επιβεβαιωθεί για την ποιότητα της μεθοδολογίας και των δεδομένων της στις αρχές του 2009, όταν τα θεσμικά όργανα που παρείχαν δεδομένα ήταν μόνο η ΕΤΕπ και ο IFC.Μια δεύτερη ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιχειρήσεων της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στο 2013, με έμφαση σε υποδείξεις, αλλαγές και στις συμβουλές σχετικά με ορισμούς και την εφαρμογή τους.Σήμερα, η κοινοπραξία Gems αναζητεί εξωτερική επιβεβαίωση τόσο στην ποιότητα των δεδομένων και της μεθοδολογίας, όσο και την άσκηση βαθμονόμησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/02/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 248-450614
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2015 00:00