Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/COMMS/2015/03
Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, απεικόνιση πληροφοριών/δεδομένων, τμήμα 2:...
Ο στόχος του τμήματος 1 είναι η εξωτερική ανάθεση της παραγωγής προϊόντων πολυμέσων όπως γραφικών αναπαραστάσεων δεδομένων (infographics) και προϊόντων απεικόνισης πληροφοριών/δεδομένων για ψηφιακές επικοινωνίες. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή άλλων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, όπως δικτυακών τόπων εμβύθισης, νέων μορφών ψηφιακών εμπειριών κ.λπ.Ο στόχος του τμήματος 2 είναι η εξωτερική ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου για ψηφιακές επικοινωνίες. Η EFSA επιδιώκει να δημιουργήσει σταθερή στρατηγική στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας του δικτυακού της τόπου για την παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης και της επιτυχίας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων και των εκστρατειών επικοινωνίας της σε διάφορα δίκτυα. Τα στοιχεία στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου πρέπει να είναι επεξεργάσιμα, πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και πρέπει να υποστηρίζουν τη στρατηγική επιγραμμικού περιεχομένου της EFSA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
17/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/02/2016 23:59
26/02/2016 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
OC/EFSA/COMMS/2015/03 — Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, απεικόνιση πληροφοριών/δεδομένων
Ο στόχος του τμήματος 1 είναι η εξωτερική ανάθεση της παραγωγής προϊόντων πολυμέσων όπως γραφικών αναπαραστάσεων δεδομένων (infographics) και προϊόντων απεικόνισης πληροφοριών/δεδομένων για ψηφιακές επικοινωνίες. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή άλλων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, όπως δικτυακών τόπων εμβύθισης, νέων μορφών ψηφιακών εμπειριών κ.λπ.
Παρτίδα 2
OC/EFSA/COMMS/2015/03 — Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 2: Στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου (Web analytics)
Ο στόχος του τμήματος 2 είναι η εξωτερική ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου για ψηφιακές επικοινωνίες. Η EFSA επιδιώκει να δημιουργήσει σταθερή στρατηγική στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας του δικτυακού της τόπου για την παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης και της επιτυχίας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων και των εκστρατειών επικοινωνίας της σε διάφορα δίκτυα. Τα στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου πρέπει να είναι επεξεργάσιμα, πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και πρέπει να υποστηρίζουν τη στρατηγική επιγραμμικού περιεχομένου της EFSA.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 244-442786
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/12/2015 00:00