Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιολόγηση σχετικά με εναλλα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/PRAS/2015/07
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιολόγηση σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών νευροτοξικότητας.
Η EFSA απαιτεί την εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυση και αξιολόγηση σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των μεθόδων δοκιμών νευροτοξικότητας (εκτός της αναπτυξιακής νευροτοξικότητας, DNT) που διατίθενται επί του παρόντος ή βρίσκονται υπό εξέλιξη προκειμένου να στηρίξει την αξιολόγηση από ομοτίμους των δραστικών ουσιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Σημεία αναφοράς
22/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/02/2016 14:30
05/02/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 247-448664 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2015 00:00