Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

HELPDESK SUPPORT for using the 'eSubmission' platform normally operates until 18:00 on working days. Although the expiry date and time for this tender is 23:59 on 05/02/2016, you are strongly advised to submit your offers WELL BEFORE 18:00 on expiry day, in case you require assistance.
Τίτλος:
Εξέλιξη της τεχνολογίας στους τομείς εφαρμοσμένης προστασίας και ασφάλειας επιγρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENISA D-COD-16-T07.
Εξέλιξη της τεχνολογίας στους τομείς εφαρμοσμένης προστασίας και ασφάλειας επιγραμμικών δεδομένων.
Παρτίδα 1: «Εξέλιξη και σύγχρονη κατάσταση των τεχνολογιών για καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δομικών στοιχείων τους» — στόχος του σχεδίου είναι η διευκόλυνση και διαμόρφωση μιας κοινότητας που είναι σε θέση να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια βάση αποθήκευσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στον τομέα των τεχνολογιών για καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής (PET).Παρτίδα 2: «Ιδιωτικό απόρρητο και ασφάλεια στα υπολογιστικά νέφη προσωπικών δεδομένων» — το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων βελτίωσης του ιδιωτικού απορρήτου που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές υπολογιστικών νεφών προσωπικών δεδομένων (PDC), ο προσδιορισμός των σχετικών προκλήσεων ιδιωτικού απορρήτου και ασφάλειας, καθώς και η προώθηση επακόλουθων στρατηγικών και τεχνικών μετριασμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
As stated in the tender documentation.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
As stated in the tender documentation.
Σημεία αναφοράς
24/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
05/02/2016 23:59
08/02/2016 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εξέλιξη και σύγχρονη κατάσταση των τεχνολογιών για καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δομικών στοιχείων τους
Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η διευκόλυνση και διαμόρφωση μιας κοινότητας που είναι σε θέση να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια βάση αποθήκευσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στον τομέα των τεχνολογιών για καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής (PET).
Παρτίδα 2
Ιδιωτικό απόρρητο και ασφάλεια στα υπολογιστικά νέφη προσωπικών δεδομένων
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων βελτίωσης του ιδιωτικού απορρήτου που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές υπολογιστικών νεφών προσωπικών δεδομένων (PDC), ο προσδιορισμός των σχετικών προκλήσεων ιδιωτικού απορρήτου και ασφάλειας, καθώς και η προώθηση επακόλουθων στρατηγικών και τεχνικών μετριασμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 249-453287
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2015 00:00