Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπεύθυνος προγράμματος για την Πράσινη Πύλη – Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/10/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010963-002
Υπεύθυνος προγράμματος για την Πράσινη Πύλη – Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τα οικολογικά χρηματοοικονομικά συστήματα
Η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να επιλέξει έναν διαχειριστή προγράμματος για τον συντονισμό του προγράμματος οικολογικών χρηματοοικονομικών συστημάτων (GFS). Ο γενικός στόχος του προγράμματος οικολογικών χρηματοοικονομικών συστημάτων (GFS) είναι η προώθηση καθαρών μηδενικών και ανθεκτικών στο κλίμα χρηματοοικονομικών συστημάτων που τελικά θα στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη σχετικών με το κλίμα και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων. Αυτό θα γίνει με την παροχή δυνατοτήτων υποδομής και την παροχή υποστήριξης προς τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές που εισάγουν βέλτιστες πρακτικές δανεισμού σχετικά με την πράσινη χρηματοδότηση όσον αφορά τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τα προϊόντα που διατίθενται στους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.Ο διαχειριστής του προγράμματος θα συντονίζει την ομάδα διαχείρισης προγράμματος («PMT») του προγράμματος GFS, συμπεριλαμβανομένου επίσης ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων της ΕΤΕπ. Η ομάδα διαχείρισης προγράμματος («PMT») θα επιβλέπει το πρόγραμμα GFS και θα είναι υπεύθυνη για ορισμένες διαπεριφερειακές δραστηριότητες. Ο γενικός στόχος του διαχειριστή του προγράμματος είναι ο αποτελεσματικός και αποδοτικός συντονισμός του προγράμματος σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ και του ταμείου IKI.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
71356200
LU
Σημεία αναφοράς
19/10/2022 00:00
21/11/2022 23:59
22/11/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 202-573550
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/10/2022 00:00