Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
OC/EFSA/AMU/2015/04 - Κατάρτιση σε συστηματικές αναθεωρήσεις ή σε συγκεκριμένα σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/AMU/2015/04
OC/EFSA/AMU/2015/04 - Κατάρτιση σε συστηματικές αναθεωρήσεις ή σε συγκεκριμένα στάδια συστηματικών αναθεωρήσεων για την αξιολόγηση του...
Η αρχή προτίθεται να επιλέξει ανάδοχο για την παράδοση μιας σειράς προσαρμοσμένων κύκλων μαθημάτων κατάρτισης σε συστηματικές αναθεωρήσεις (ή σε συγκεκριμένα στάδια συστηματικών αναθεωρήσεων) επιστημονικών αξιολογήσεων για τρόφιμα και ζωοτροφές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Σημεία αναφοράς
31/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/02/2016 14:30
03/03/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 253-462301
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/12/2015 00:00