Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες συντονισμού της υγείας και της ασφάλειας για την κατασκευή του νέου κτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/12/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1706
Υπηρεσίες συντονισμού της υγείας και της ασφάλειας για την κατασκευή του νέου κτιρίου της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού της υγείας και της ασφάλειας κατά τη φάση κατασκευής του νέου κτιρίου της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου της 27ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμοστούν σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι 31 μήνες + δικαίωμα επιλογής για έως 12 επιπλέον μήνες σε περίπτωση παράτασης των εργασιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
71317200
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71317210
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τμήμα 1.7.1) των όρων αναφοράς για λεπτομερή περιγραφή.Απαιτήσεις αποδοχής/απόρριψηςα) Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει σχετική εμπειρία σε 2 (δύο) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων 5 (πέντε) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σχετικά με υπηρεσίες συντονισμού της υγείας και της ασφάλειας κατά τη φάση κατασκευής για εργοτάξια αξίας τουλάχιστον 40 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός κτιρίου υψηλής ποιότητας (ήτοι τουλάχιστον έξι ορόφους πάνω από το έδαφος).β) Ο υποψήφιος πρέπει να εφαρμόζει ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για δραστηριότητες αρχιτεκτονικών και/ή μηχανικών συμβουλών σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 ή ισοδύναμο ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο.γ) Ο υποψήφιος πρέπει να απασχολεί άμεσα τουλάχιστον δύο πιστοποιημένους συντονιστές επιπέδου Γ σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου της 9ης Ιουνίου 2006 και στον κώδικα εργασίας, άρθρο L. 312-8 (6). δ) Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλισμένος για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που καλύπτουν τους κινδύνους και τις ευθύνες για ποσό τουλάχιστον 300 000,00 EUR.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/11/2022 00:00
14/12/2022 15:00
15/12/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 224-644852
Διορθωτικό
21/11/2022 00:00
2022/S 221-635017
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/11/2022 00:00