Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάκτηση θαλάσσιων απορριμμάτων: πιλοτικό σχέδιο «Αλίευση απορριμμάτων» (Fishing...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.D.2/SER/2012/0039
Ανάκτηση θαλάσσιων απορριμμάτων: πιλοτικό σχέδιο «Αλίευση απορριμμάτων» (Fishing for litter).
Το εν λόγω πιλοτικό σχέδιο αφορά απορρίμματα που βρίσκονται ήδη στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πιλοτικό σχέδιο στοχεύει στην παροχή συνδρομής σε κράτη μέλη της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/EΚ) της επίτευξης «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» (GES) για τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ έως το 2020, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, μέσω περιβαλλοντικής δράσης με τη χρήση ενός καινοτόμου συστήματος συλλογής/ανάκτησης. Οι στόχοι του σχεδίου είναι: αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών, διοργάνωση σχεδίων «Αλίευσης απορριμμάτων», διάδοση των αποτελεσμάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
10/09/2012 16:00
24/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 135-223965 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/07/2012 00:00