Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κανονισμών περί χημικών προϊόντων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.ESI.OP.038.
Μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κανονισμών περί χημικών προϊόντων REACH και CLP στον τομέα της άμυνας.
Τα προσδοκώμενα παραδοτέα της βασικής μελέτης είναι τα εξής: 1. ανάλυση του αντίκτυπου των κανονισμών REACH [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και CLP [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] στον τομέα της άμυνας της ΕΕ, 2. πρακτικές προτάσεις για βελτιώσεις στους κανονισμούς REACH και CLP και το τρέχον καθεστώς εφαρμογής τους, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως βάση για τον ΕΟΑ και τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων σε αυτόν κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού REACH και ως προτάσεις για τις εξελίξεις σχετικά με τον REACH πέραν του 2018, 3. σύνθεση πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο άλλων κανονισμών περί χημικών προϊόντων στα υπουργεία άμυνας και στον τομέα της άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ {ιδίως του κανονισμού περί βιοκτόνων (BPR) [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου], του κανονισμού για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου], του κανονισμού για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]}, τις αλληλεπιδράσεις με τους κανονισμούς REACH και CLP και μια στρατηγική (τουλάχιστον προσχέδιο) και προτάσεις για βελτιώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/03/2016
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 044-072032 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/03/2016