Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
VP-1289 Υπηρεσίες πρόσληψης για τον Όμιλο ΕΤΕπ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
VP-1289.
VP-1289 Υπηρεσίες πρόσληψης για τον Όμιλο ΕΤΕπ.
Επιλογή παρόχων υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης προς τον Όμιλο ΕΤΕπ όσον αφορά τον προσδιορισμό των κατάλληλων προφίλ για συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/03/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
25/04/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Διοικητικό προσωπικό
Ο πάροχος υπηρεσιών θα παράσχει στον Όμιλο ΕΤΕπ τα κατάλληλα προφίλ για θέσεις εργασίας στο διοικητικό προσωπικό.
Παρτίδα 2
Εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό
Ο Όμιλος ΕΤΕπ προσλαμβάνει σε τακτική βάση εργαζόμενους διαφορετικών τύπων προφίλ, όπως παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και χρηματοδότες έργων, υπεύθυνους επενδύσεων, υπεύθυνους χρηματοπιστωτικών κινδύνων, δικηγόρους που ειδικεύονται σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, οικονομολόγους, μηχανικούς και ειδικούς στις κεφαλαιαγορές, την επεξεργασία των συναλλαγών και τη διαχείριση ρευστότητας χαρτοφυλακίου. Υπάρχει επίσης η ανάγκη πρόσληψης ειδικών σε άλλους εταιρικούς τομείς, όπως πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνιών, δημοσιονομικού ελέγχου και μετάφρασης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 155-280009
Διορθωτικό
12/08/2016 00:00
2016/S 052-086099
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/03/2016 00:00