Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στην Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
»RTD-Evaluation FWC-2012-A6«.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στην Επιτροπή στον τομέα της αξιολόγησης...
Η σύμβαση-πλαίσιο αποσκοπεί στην παροχή ενός μηχανισμού μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτελεστικός οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και άλλοι μηχανισμοί εφαρμογής ενεργοί στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ειδικότερα οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όπως οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (JTIs), θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σχετικά με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/10/2012 23:59
22/10/2012 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 183-299773
Διορθωτικό
22/09/2012 00:00
2012/S 144-240132
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2012 00:00