Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Publicité ex-ante - Prestation de service de médecins généralistes contrôleurs d...
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία έναρξης:
09/03/2023
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
24/03/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/2023/E3/SM01
Publicité ex-ante - Prestation de service de médecins généralistes contrôleurs dans le cadre de la gestion des maladies pour le Comité européen des régions.
Prestation de service de médecins généralistes contrôleurs dans le cadre de la gestion des maladies pour le Comité européen des régions . Estimation du marché: 80.000,00 € (Contrat-cadre en cascade de 4 ans )
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
Όροι συμμετοχής
La participation au présent appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d’application des traités, ainsi qu’aux organisations internationales. Elle est également ouverte à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers, pour autant qu’il ait conclu avec l’Union européenne un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. L’accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ne s’applique pas. Par conséquent, la participation au présent appel d’offres n’est pas ouverte aux personnes physiques et morales établies dans les pays qui ont ratifié ledit accord.
Σημεία αναφοράς
09/03/2023 00:00
24/03/2023 23:59
26/03/2023 - 28/04/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.