Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή σεμιναρίων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των δικαστών και τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
Παροχή σεμιναρίων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των δικαστών και των επαγγελματιών νομικών σχετικά με τη...
Γενικός στόχος των σεμιναρίων είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η προώθηση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων μεταξύ των δικαστών και των επαγγελματιών νομικών στην ΕΕ καθώς και στις υποψήφιες χώρες και τις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ που έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα REC (πρόγραμμα για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια). Οι άμεσοι στόχοι των σεμιναρίων θα είναι οι εξής: — αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των συμμετεχόντων ως προς τις βασικές αρχές και έννοιες της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, — παροχή πληροφοριών σχετικά με τη βασική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, — συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν αναφορικά με την ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων στο πλαίσιο υποθετικών και πραγματικών υποθέσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2016 00:00
19/09/2016 12:00
21/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 126-224622
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2016 00:00