Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
154593-2016
Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - Παρτίδες 561, 562, 563, 564, 59, 77 (τεχνικές παρτίδες, παρτίδες...
Το σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο συνίσταται στην κατασκευή μιας επέκτασης ενός διοικητικού κτιρίου επιφάνειας σε 190 000 m2 περίπου και, με την επιφύλαξη απόφασης η οποία θα παρθεί μεταγενέστερα, στην ανακαίνιση ενός υπάρχοντος διοικητικού κτιρίου επιφάνειας 65 000 m2. Το διοικητικό συγκρότημα που θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, προορίζεται να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Η παρούσα σύμβαση αφορά στα ακόλουθα τμήματα: — παρτίδα 561 «Μεταλλικές θύρες», — παρτίδα 562 «Διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί», — παρτίδα 563 «Εσωτερικές ξυλουργικές εργασίες — σοβατεπί — στόρια — επενδύσεις περβαζιών», — παρτίδα 564 «Εσωτερικά στόρια», — παρτίδα 59 «Σταθερά έπιπλα — διακοσμητικές όψεις — κινητά διαχωριστικά — υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων», — τμήμα 77 «Εξοπλισμός συνεδριάσεων». Τα τμήματα είναι αδιαίρετα. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε τμήμα.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/05/2016 00:00
14/07/2016 23:59
21/07/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 59
Σταθερά έπιπλα — διακοσμητικές όψεις — κινητά διαχωριστικά — υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων
Παρτίδα 59 — Σταθερά έπιπλα — διακοσμητικές όψεις — κινητά διαχωριστικά — υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων: T1: σταθερά έπιπλα, T2: διακοσμητικές όψεις, T3: κινητά διαχωριστικά, T4: υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων.
Παρτίδα 77
Εξοπλισμός συνεδριάσεων
Παρτίδα 77 — Εξοπλισμός συνεδριάσεων: T1: εξοπλισμός συνεδριάσεων:
Παρτίδα 561
Μεταλλικές θύρες
Παρτίδα 561 — Μεταλλικές θύρες: T1: μεταλλικές θύρες.
Παρτίδα 562
Διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί
Παρτίδα 562 Διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί: T1: διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί, θύρες με συμπλήρωμα από γυαλί.
Παρτίδα 563
Εσωτερικές ξυλουργικές εργασίες — σοβατεπί — στόρια — επενδύσεις περβαζιών
Παρτίδα 563 — Εσωτερικές ξυλουργικές εργασίες — σοβατεπί — στόρια— επενδύσεις περβαζιών: T1: σοβατεπί — στόρια — επενδύσεις περβαζιών, διαχωριστικά από ξύλο-γυαλί, T2: ξύλινες θύρες.
Παρτίδα 564
Εσωτερικά στόρια
Παρτίδα 564 — Εσωτερικά στόρια: T1: εσωτερικά στόρια.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 088-154593
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/05/2016 00:00