Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The tenderers are informed that the question deadline is set to 7 September 2016. No questions will be allowed after this date.
Τίτλος:
MTS III (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R3/PO/2016/022.
MTS III (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών).
Παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/06/2016 00:00
12/09/2016 15:00
14/09/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Κινητές επικοινωνίες και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του γραφείου υποστήριξης)
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Υποδομή και υπηρεσίες πύλης SMS (συμπεριλαμβανομένου του γραφείου υποστήριξης)
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 123-219869
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/06/2016 00:00