Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP-1305.
Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιοχής για τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας...
Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιοχής για τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 2 ξεχωριστά τμήματα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει διαφορετικό τομέα ή αγορά: τμήμα 1: υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής (MAN) (υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, διαδικτύου και φωνητικές υπηρεσίες για τα κτίρια και τις τοποθεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο), τμήμα 2: υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (γραμμές δεδομένων και υπηρεσίες για τα εξωτερικά γραφεία του Ομίλου ΕΤΕπ εκτός Λουξεμβούργου). Η ΕΤΕπ θα υπογράψει μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν μεμονωμένο οικονομικό φορέα για κάθε ξεχωριστό τμήμα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 1 τμήμα ή και για τα δύο τμήματα. Η Τράπεζα δεν θεωρεί ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα την υποβολή προσφορών και για τα δύο τμήματα. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά για κάθε τμήμα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/05/2016 00:00
16/09/2016 23:59
23/09/2016 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής (MAN) (υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, διαδικτύου και φωνητικές υπηρεσίες για...
Η νέα λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ για τη διάθεση μιας αποτελεσματικής υποδομής επικοινωνιών (δεδομένα, διαδίκτυο, φωνή και βίντεο) η οποία θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ όλων των γραφείων της στο Λουξεμβούργο καθώς και με τα 2 κέντρα δεδομένων που φιλοξενούνται στο EBRC Windhof και Hitec. Η υπηρεσία πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής με στόχους διαθεσιμότητας, απόδοσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί μέσω μιας συμφωνίας-πλαισίου υπηρεσιών και θα διέπεται από σχετικές συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (γραμμές δεδομένων και υπηρεσίες για τα εξωτερικά γραφεία του Ομίλου ΕΤΕπ)
Η νέα λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ για τη διάθεση μιας αποτελεσματικής υποδομής επικοινωνιών (δεδομένα, διαδίκτυο, φωνή και βίντεο) η οποία θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ όλων των εξωτερικών γραφείων της ανά τον κόσμο καθώς και με τα γραφεία και της τοποθεσίες στο Λουξεμβούργο. Η υπηρεσία πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής με στόχους διαθεσιμότητας, απόδοσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί μέσω μιας συμφωνίας-πλαισίου υπηρεσιών και θα διέπεται από σχετικές συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 151-272598
Διορθωτικό
06/08/2016 00:00
2016/S 101-179698
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/05/2016 00:00