Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μηχανισμός στήριξης για διαπεριφερειακές επενδύσεις καινοτομίας (I3) («Μηχανισμό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2023
Ημερομηνία λήξης:
06/09/2024
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EISMEA/2023/OP/0021-Prior information notice
Μηχανισμός στήριξης για διαπεριφερειακές επενδύσεις καινοτομίας (I3) («Μηχανισμός στήριξης I3»)
Το EISMEA προτίθεται να δρομολογήσει μια ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών φορέων καινοτομίας στη διαπεριφερειακή οικοδόμηση οικοσυστημάτων καινοτομίας με τη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης σε επίπεδο ΕΕ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Ο μηχανισμός στήριξης θα αφιερωθεί σε δραστηριότητες για λογαριασμό και προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ ή των περιφερειών με ειδικές προκλήσεις. Το πρωταρχικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στόχων:α) της υποστήριξης των δημόσιων αρχών,β) της υποστήριξης των ενδιαφερόμενων φορέων καινοτομίας,γ) της υποστήριξης της REGIO/του EISMEA.Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:— τη διαχείριση μιας ομάδας και της εγκατάστασης,— την εκπόνηση και την πρόταση προγραμμάτων εργασίας,— την ανάπτυξη γνώσεων (πλατφόρμα ΤΠ),— την ανταλλαγή γνώσεων,— τις ανταλλαγές και τη συνεργασία (κατάρτιση, εργαστήρια).
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
Άνευ αντικειμένου
3,186,062.00 EUR
3,186,062.00 EUR
79411100
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79413000
79419000
79952000
79410000
75120000
79411100
75112100
79400000
79415200
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
13/09/2023 00:00
06/09/2024 23:59
09/10/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 176-552564
Προκαταρκτική προκήρυξη
13/09/2023 00:00