Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανταγωνιστικότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2016-501.
Ανταγωνιστικότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η επικείμενη δέσμη μέτρων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προβλέπει την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23.4.2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας, επίσης, μία στρατηγική βιωσιμότητας της βιοενέργειας από κοινού με άλλες τρέχουσες πρωτοβουλίες για σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, για θέρμανση και ψύξη και για διασύνδεση του ηλεκτρισμού, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2014, η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα, είναι βασικό να εκτιμηθεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος για τον τομέα στο σύνολό του, όχι μόνο στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει υποστηρικτικό έγγραφο για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν μετά την έκδοση της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 134-241004 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/07/2016 00:00