Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πλήρης αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων, των καταλόγων κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.3/SER/2016/0033.
Πλήρης αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων, των καταλόγων καταγραφής εκπομπών των κρατών μελών στο...
Ο ανάδοχος καλείται να εκτελέσει μια πλήρη αναθεώρηση των καταλόγων καταγραφής εκπομπών των κρατών μελών, όπως συμπληρώνονται με τις ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής που υποβάλλονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23.10.2001 σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (οδηγία ΕΑΟΕ) βάσει των κατευθυντήριων γραμμών αναθεώρησης που θα καθοριστούν από τον ανάδοχο. Η πλήρης αναθεώρηση των καταλόγων καταγραφής θα πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της επαλήθευσης των καταλόγων καταγραφής εκπομπών, κυρίως για τα έτη 2005 και 2015. Η σύμβαση θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εθνική απογραφή εκπομπών κατά την προετοιμασία για τους επόμενους κύκλους υποβολής εκθέσεων. Η διαδικασία αναθεώρησης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τους καταλόγους καταγραφής εκπομπών που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της Σύμβασης σχετικά με τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (CLRTAP) και στο πλαίσιο της αναθεώρησης των καταλόγων καταγραφής των αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/07/2016 00:00
26/08/2016 16:00
07/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 126-224623
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2016 00:00