Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης για την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Παροχή υποστήριξης για την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός...
Στήριξη της εκ των υστέρων αξιολόγησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός για τα απορρυπαντικά): ο κανονισμός δεν έχει τεθεί σε πλήρη αξιολόγηση από την έναρξη ισχύος του τον Οκτώβριο του 2005. Μια εκ των υστέρων αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητη στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT της Επιτροπής [ειδικότερα ο έλεγχος καταλληλότητας της νομοθεσίας σχετικά με τα χημικά (εκτός του κανονισμού REACH)] και της στρατηγικής για βελτίωση της νομοθεσίας. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Η αξιολόγηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υλοποίησης του κανονισμού ή μπορεί να ενταχθεί σε μια μελέτη εκτίμησης αντικτύπου για μια πιθανή τροποποίηση ή αναδιατύπωση του κανονισμού για τα απορρυπαντικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 155-280014
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2016 00:00