Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες σχετικά με την παροχή ικανοτήτων σχεδιασμού, διενέργειας και αξιολόγησ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/A2/SER/2016/13.
Υπηρεσίες σχετικά με την παροχή ικανοτήτων σχεδιασμού, διενέργειας και αξιολόγησης σεμιναρίων κατάρτισης σε κοινή συνεργασία...
Σκοπός της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υποστήριξη σεμιναρίων κατάρτισης για το προσωπικό που δραστηριοποιείται στον τομέα της αντιμετώπισης διεθνών καταστροφών, το οποίο έχει διοριστεί από τα κράτη που συμμετέχουν στον μηχανισμό. Ο κύριος στόχος της σύμβασης είναι η αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών φορέων πολιτικής προστασίας στα συμμετέχοντα κράτη, προκειμένου να συνεχιστεί η διασφάλιση της ποικιλομορφίας και του πλούτου του εκπαιδευτικού προγράμματος πολιτικής προστασίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Κατάρτιση με αντικείμενο τη μονάδα συντονισμού ιατρικών ομάδων επειγόντων περιστατικών (EMTCC) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο...
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει, οργανώσει και υποστηρίξει συνολικά 2 σεμινάρια κατάρτισης EMTCC, 1 σεμινάριο το 2017 και 1 σεμινάριο το 2019. Κάθε σεμινάριο θα έχει 24 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει 5 πλήρεις ημέρες μαθημάτων (χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης). Ο ΠΟΥ θα ολοκληρώσει τη συνολική προσέγγιση των σεμιναρίων, τα προγράμματα σπουδών, τα χρονοδιαγράμματα των σεμιναρίων και τα πρότυπα μαθημάτων για τα σεμινάρια. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη ως προς αυτό το σημείο. Η κοινοπραξία πρέπει να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία ώστε ο ΠΟΥ να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τον σχεδιασμό.
Παρτίδα 2
Σεμινάριο αξιολόγησης και συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών σε περίπτωση καταστροφής (UNDAC) και σεμινάριο κατάρτισης των επικεφαλής...
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει, οργανώσει και υποστηρίξει συνολικά 2 σεμινάρια UNDAC, 1 εισαγωγικό σεμινάριο UNDAC το 2016 και 1 σεμινάριο για τους επικεφαλής ομάδων UNDAC το 2018. Το εισαγωγικό σεμινάριο UNDAC θα έχει 32 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει 11,5 ημέρες μαθημάτων (χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης). Το σεμινάριο κατάρτισης των επικεφαλής ομάδων UNDAC θα έχει 24 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει 6 ημέρες μαθημάτων (χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης). Το OCHA θα ολοκληρώσει τη συνολική προσέγγιση των σεμιναρίων, τα προγράμματα σπουδών, τα χρονοδιαγράμματα των σεμιναρίων και τα πρότυπα μαθημάτων για τα σεμινάρια. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη ως προς αυτό το σημείο. Η κοινοπραξία πρέπει να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία ώστε το OCHA να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τον σχεδιασμό.
Παρτίδα 3
Σεμινάριο συντονισμού και διαχείρισης καταυλισμών (CCCM) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και κατάρτιση...
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει, οργανώσει και υποστηρίξει συνολικά 2 σεμινάρια συντονισμού και διαχείρισης καταυλισμών, 1 το 2018 και 1 το 2020 καθώς και 4 προγράμματα κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020. Κάθε σεμινάριο θα έχει 24 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει 5 πλήρεις ημέρες μαθημάτων (χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης). Ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΜ ή OCHA) θα ολοκληρώσει τη συνολική προσέγγιση των σεμιναρίων, τα προγράμματα σπουδών, τα χρονοδιαγράμματα των σεμιναρίων και τα πρότυπα μαθημάτων για τα σεμινάρια. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη ως προς αυτό το σημείο. Η κοινοπραξία πρέπει να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία ώστε ένας από τους ανωτέρω φορείς να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τον σχεδιασμό.
Παρτίδα 4
Κατάρτιση ομάδων αντιμετώπισης αναγκών υλικοτεχνικής υποστήριξης (LRT) σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (ΠΠΤ)
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει, οργανώσει και υποστηρίξει συνολικά 2 σεμινάρια κατάρτισης ομάδων αντιμετώπισης αναγκών υλικοτεχνικής υποστήριξης, 1 το 2017 και 1 το 2019. Κάθε σεμινάριο θα έχει 24 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει 6 πλήρεις ημέρες μαθημάτων (χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης). Το ΠΠΤ θα ολοκληρώσει τη συνολική προσέγγιση των σεμιναρίων, τα προγράμματα σπουδών, τα χρονοδιαγράμματα των σεμιναρίων και τα πρότυπα μαθημάτων για τα σεμινάρια. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη ως προς αυτό το σημείο. Η κοινοπραξία πρέπει να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία ώστε το ΠΠΤ να είναι σε θέση να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 142-256231
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2016 00:00