Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/B1/017.
Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές.
Σκοπός: Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι ο προσδιορισμός και η υλοποίηση δράσεων που θα συνδράμουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές. Θα επικεντρωθεί στον γενικό στόχο — στον οποίο θα πρέπει να συμβάλει το σχέδιο χωρίς, ωστόσο, να στοχεύει στην επίτευξή του με την παρούσα σύμβαση — που είναι «να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη στις αγροτικές περιοχές». Αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η πρόταση σχεδίου για την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης των κρατών μελών της ΕΕ στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη στις αγροτικές περιοχές. 4 αποτελέσματα αναμένονται από το εν λόγω σχέδιο: 1) αξιολόγηση της κατάστασης, αναθεώρηση της τρέχουσας κατάστασης και συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών, 2) ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής, 3) στήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών στις αγροτικές τους περιοχές, 4) διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/07/2016 00:00
19/09/2016 17:00
27/09/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 170-305432
Διορθωτικό
03/09/2016 00:00
2016/S 135-242336
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/07/2016 00:00