Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εφαρμογή τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2016/027.
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της...
Τη διαχείριση της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών έχει αναλάβει το Τμήμα Αξιολόγησης και Εκτίμησης Επιπτώσεων (EMPL/G4), της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, το οποίο θα αποτελέσει το μοναδικό σημείο επικοινωνίας για τους υποψηφίους καθ' όλη τη διαδικασία. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρύχθηκε με στόχο τη σύναψη πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου, με επανάληψη του διαγωνισμού, για την παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, με εκπόνηση μελετών στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της επαγγελματικής κινητικότητας και των δεξιοτήτων με σκοπό την παροχή υποστήριξης: 1) στην εκτίμηση επιπτώσεων για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία πολιτικών, προγραμμάτων και νομοθεσίας, 2) στη διεξαγωγή αξιολόγησης για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας τους και 3) στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις μεθόδους και τα εργαλεία όπως αυτά ορίζονται στα χαρακτηριστικά και την εργαλειοθήκη των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/09/2016 00:00
28/10/2016 17:00
11/11/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 185-331395
Διορθωτικό
24/09/2016 00:00
2016/S 169-303347
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2016 00:00