Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση στους τομείς της καινοτομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων: ανάπτυξη ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Κατάρτιση στους τομείς της καινοτομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων: ανάπτυξη ικανοτήτων στο δίκτυο «Enterprise Europe Network» και...
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά στην παροχή κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης της καινοτομίας και της διαχείρισης επιχειρήσεων/βιομηχανικής καινοτομίας. Στόχος είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με τη διαχείριση της καινοτομίας σε 2 διακριτές ομάδες-στόχους: — οργανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων που είναι εταίροι στο δίκτυο «Enterprise Europe Network», — ομάδα έμπειρων ερευνητών που απασχολούνται προσωρινώς σε ΜΜΕ στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «European SME innovation associate» (Eυρωπαϊκό δίκτυο εταίρων για την καινοτομία στις ΜΜΕ). Σε τελική ανάλυση, η παρεχόμενη κατάρτιση θα συνεισφέρει στην καλύτερη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων διαχείρισης καινοτομίας και υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τις ΜΜΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελευταίες να διαχειρίζονται διαδικασίες καινοτομίας με αποτελεσματικό τρόπο και με υψηλότερο οικονομικό αντίκτυπο. Η παρούσα πρόσκληση διαιρείται σε 2 παρτίδες: — παρτίδα 1: περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας παροχής συμβουλών για τη διαχείριση της καινοτομίας στο δίκτυο «Enterprise Europe Network», — παρτίδα 2: βασική κατάρτιση για τη διαχείριση της βιομηχανικής καινοτομίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «European SME innovation associate» (Eυρωπαϊκό δίκτυο εταίρων για την καινοτομία στις ΜΜΕ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας παροχής συμβουλών για τη διαχείριση της καινοτομίας στο δίκτυο «Enterprise Europe Network» Η παρτίδα 1 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση της καινοτομίας που παρέχονται στις ΜΜΕ από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος κατάρτισης και η επέκταση των δεξιοτήτων των συμβούλων διαχείρισης της καινοτομίας που απασχολούνται στο δίκτυο «Enterprise Europe Network» παρέχοντας: — γενική εισαγωγική κατάρτιση στον τομέα «διαχείρισης της καινοτομίας» για το προσωπικό που είναι νέο σε αυτά τα συμβουλευτικά καθήκοντα, — εξειδικευμένη κατάρτιση/ενίσχυση ικανοτήτων για τα διάφορα τμήματα και τις διαδικασίες των συστημάτων διαχείρισης της καινοτομίας στις ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα της παρούσας σύμβασης, αναμένεται ένας μέγιστος αριθμός εμπειρογνωμόνων του δικτύου «Enterprise Europe Network», οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες «για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης της καινοτομίας στις ΜΜΕ», να εκπαιδευτούν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στη συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τη διαχείριση της καινοτομίας. Οι εν λόγω νεοαποκτηθείσες δεξιότητες θα αξιοποιηθούν άμεσα στην υπηρεσία παροχής υποστήριξης για τη διαχείριση της καινοτομίας του Δικτύου. Θα συμβάλλουν επίσης στη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε ειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της καινοτομίας σε όλη την ΕΕ.
Παρτίδα 2 Βασική κατάρτιση για τη διαχείριση της βιομηχανικής καινοτομίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «European SME innovation associate»... Αναμένεται να παρασχεθούν περίπου 12 εργάσιμες ημέρες κατάρτισης για κάθε εταίρο για την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής κατάρτισης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική για όλους τους εταίρους για την καινοτομία που αποτελούν μέρος της πιλοτικής δράσης INNOSUP-2-2016. Εκτιμάται ότι έως 90 εταίροι για την καινοτομία και έως 90 επόπτες θα είναι επιλέξιμοι να λάβουν κατάρτιση. Ως αποτέλεσμα της κατάρτισης, οι εταίροι για την καινοτομία που είναι πιθανότατα κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σε τεχνικά θέματα θα αποκτήσουν επιπλέον ειδικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ως «διαχειριστές της καινοτομίας» στη βιομηχανία και, πιο συγκεκριμένα, στις ΜΜΕ που υποστηρίζονται από τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης INNOSUP-02-2016 (εταίροι για την καινοτομία-πιλοτική δράση). Το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει επίσης να υποστηρίζει την παρακολούθηση και την ανάπτυξη ιδεών σε σχέδια/προϊόντα έρευνας, παρέχοντας ειδικές συνεδριάσεις σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για περίοδο 1-2 εργάσιμων ημερών. Εκτός από την παροχή στήριξης στη διερεύνηση των έως 90 επιχειρηματικών ιδεών καινοτομίας που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εταίρων για την καινοτομία στις ΜΜΕ, η κατάρτιση θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει ευκαιρία για μάθηση και ανάπτυξη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 170-305421 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/09/2016 00:00