Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Τίτλος:
Τοπικές υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus: παραγωγή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/IDM/R0/16/007.
Τοπικές υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus: παραγωγή συνόλων δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης σχετικά με...
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης(εων)-πλαισίου(ων) με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα παράσχουν σύνολα δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης (VHR) σχετικά με την κάλυψη/χρήση της γης συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων αλλαγής και άλλων συμπληρωματικών συνόλων δεδομένων στους ακόλουθους τομείς και με υποδιαίρεση στα ακόλουθα τμήματα: τμήμα 1: αστικός άτλας, τμήμα 2: παρόχθιες ζώνες, τμήμα 3: δίκτυο Natura 2000.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
10/08/2016 00:00
26/09/2016 16:00
03/10/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Αστικός άτλας
Ο αστικός άτλας έχει στόχο να συμπληρώσει τις στατιστικές πληροφορίες από τον αστικό έλεγχο με μια γεωδιαστημική συνιστώσα. Θα αφορά την παραγωγή συνόλων δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης (VHR) σχετικά με την κάλυψη/χρήση της γης σε λειτουργικές αστικές ζώνες (FUA), και πιο συγκεκριμένα τη συνέχιση της χαρτογράφησης του αστικού άτλαντα 2012 (γεωγραφική επέκταση της ζώνης των 39 χωρών του ΕΟΠ) και δενδρώδους στρώματος οδών. Θα περιλαμβάνει επίσης χαρτογράφηση των αλλαγών από το 2012 έως το 2018 καθώς και ένα νέο χαρακτηριστικό (ύψος κτιρίων σε πρωτεύουσες των 28 κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΕΖΕΣ). Επίσης, η σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παρτίδα 1 αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπληρωματικά προς την παραγωγή του στρώματος δεδομένων που ορίζεται ανωτέρω.
Παρτίδα 2
Παρόχθιες ζώνες
Για τη συστηματική αξιολόγηση των οικοσυστημάτων γλυκού νερού και των παραποτάμιων οικοτόπων, απαιτούνται χωρικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κατανομής της κάλυψης και χρήσης της γης στις παρόχθιες ζώνες. Η εν λόγω παρτίδα θα αφορά την παραγωγή δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης σχετικά με την κάλυψη/χρήση της γης σε παρόχθιες προστατευτικές ζώνες ποτάμιων τμημάτων που ανήκουν στο επίπεδο Strahler 2 (συμπληρωματικά προς τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για τα επίπεδα Strahler 3 έως 8). Επίσης, η σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παρτίδα 2 αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπληρωματικά προς την παραγωγή του στρώματος δεδομένων που ορίζεται ανωτέρω.
Παρτίδα 3
δίκτυο Natura 2000
Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο βασικών τοποθεσιών αναπαραγωγής και ανάπαυσης για σπάνια και απειλούμενα είδη, καθώς και ορισμένων σπάνιων τύπων φυσικών οικοτόπων που προστατεύονται λόγω της ιδιότητάς τους. Είναι γνωστό ότι ορισμένοι τύποι οικοτόπων έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση σε όλη την ΕΕ. Η παρούσα παρτίδα θα αφορά τη συνέχιση της χαρτογράφησης της κάλυψης/χρήσης της γης (LC/LU) τοποθεσιών N2K (γεωγραφική επέκταση) σε μια επιλογή τοποθεσιών N2K για ημιφυσικούς οικοτόπους και πλούσιους σε είδη χορτολιβαδικούς οικοτόπους για το 2012 και 2006 (εφόσον διατίθενται για τις 2 αυτές χρονολογίες αξιοποιήσιμα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης). Επίσης, η σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παρτίδα 3 αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπληρωματικά προς την παραγωγή του στρώματος δεδομένων που ορίζεται ανωτέρω.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 180-322087
Διορθωτικό
17/09/2016 00:00
2016/S 153-276538
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/08/2016 00:00