Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την ιδιοκτησία και τα αποκλειστικά δικαιώµατα των μέσων αλιευτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2016/024.
Μελέτη σχετικά με την ιδιοκτησία και τα αποκλειστικά δικαιώµατα των μέσων αλιευτικής παραγωγής.
Η παρούσα μελέτη θα παράσχει μια ανάλυση της δομής της ιδιοκτησίας αλιευτικών σκαφών, των αδειών καθώς και των αποκλειστικών δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) των μέσων παραγωγής στον τομέα αλίευσης της ΕΕ. Μέσω αυτής θα πραγματοποιηθεί η τεκμηρίωση της πρόσφατης εξέλιξης της εν λόγω δομής, η αξιολόγηση του αντικτύπου της στην οικονομική απόδοση των τμημάτων στόλου της ΕΕ και στη βάση αυτή, η πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών προοπτικών για τα τμήματα αυτά, καθώς και για τα συστήματα διαχείρισης με βάση τα δικαιώματα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις αντικτύπου. Συγκεκριμένοι στόχοι της μελέτης είναι: α) η επίγνωση όσον αφορά τη συγκέντρωση σκαφών και ποσοστώσεων σε επίπεδο κρατών μελών, β) η επίγνωση της τελικής ιδιοκτησίας των συμμετοχικών εταιρειών σε σκάφη και ποσοστώσεις, όσον αφορά τον τομέα δραστηριότητας, και γ) ο καθορισμός της εθνικότητας των τελικών ιδιοκτητών των εν λόγω επιχειρήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/08/2016 00:00
29/09/2016 23:59
07/10/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 162-291986
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/08/2016 00:00