Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/EJ/06/PO.
Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού.
Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να διασφαλιστεί ότι η Eurojust διαθέτει υπηρεσίες ανάλυσης, προδιαγραφών, ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες πληρούν τις προσδοκίες ως προς την ποιότητα και τους στόχους του επιπέδου των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο παράρτημα 1 — Τεχνικές προδιαγραφές. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού κατά τον πλήρη κύκλο ζωής των εφαρμογών λογισμικού. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης στους εξής τομείς: — ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων, — ανάλυση απαιτήσεων συστήματος, — προδιαγραφή λογισμικού, — ανάπτυξη λογισμικού, — έκδοση λογισμικού, — συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/09/2016 00:00
31/10/2016 13:00
07/11/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 187-335099
Διορθωτικό
28/09/2016 00:00
2016/S 180-322088
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2016 00:00