Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμοσιμότητα εργαλείων «in silico» για την πρόβλεψη της δερματικής απορρόφησης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/PRAS/2016/02.
Εφαρμοσιμότητα εργαλείων «in silico» για την πρόβλεψη της δερματικής απορρόφησης παρασιτοκτόνων.
Ο στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων εντός μιας σαφώς καθορισμένης περιόδου όπως ορίζεται στην εν λόγω συγγραφή υποχρεώσεων. Ο κύριος στόχος της εν λόγω ανάθεσης σύμβασης είναι η αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας υφιστάμενων προτύπων «in silico» για την πρόβλεψη της δερματικής απορρόφησης παρασιτοκτόνων. Το σύνολο δεδομένων της EFSA για μελέτες in vitro σχετικά με την δερματική απορρόφηση προϊόντων φυτοπροστασίας από τον άνθρωπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων προτύπων «in silico» που σχετίζονται με τη διαπερατότητα του δέρματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/09/2016 00:00
11/01/2017 14:30
12/01/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 210-380180
Διορθωτικό
29/10/2016 00:00
2016/S 185-331364
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/09/2016 00:00