Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή μιας ποιοτικής ερευνητικής μελέτης σχετικά με τις παρεμβάσεις σε οργανωτι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
130417/4130.
Παροχή μιας ποιοτικής ερευνητικής μελέτης σχετικά με τις παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο για τη μείωση των αρνητικών...
Οι εργασίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης σύμβασης θα αποτελέσουν μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου και τα κύρια πορίσματα θα τροφοδοτήσουν τη θεματική ενότητα της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιάρθρωσης (ERM) για το 2017 που θα συντάξει το Eurofound. Ο γενικός στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι τριπλός: 1) καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής παρεμβάσεων σε οργανωτικό επίπεδο που εισάγονται σε εταιρείες για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης στο εναπομείναν εργατικό δυναμικό, 2) παροχή βοήθειας προς τους επαγγελματίες για την εφαρμογή αποτελεσματικών οργανωτικών παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης, 3) αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη σημασία των οργανωτικών παρεμβάσεων που επενδύουν στο εναπομείναν ανθρώπινο κεφάλαιο για πιο υγιή αναδιάρθρωση και πληροφόρηση για τις εξελίξεις πολιτικής στον τομέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/10/2016 00:00
02/11/2016 17:00
09/11/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 190-339984
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/10/2016 00:00