Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note: The maximum budget available for the resulting contracts has been raised from €400.000,00 to €600.000,00. In all documentation, wherever the former budget figure is mentioned, please take it to now read €600.000,00. A formal corrigendum notice has been published.
Τίτλος:
Υποστήριξη δραστηριοτήτων προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-COD-16-T32.
Υποστήριξη δραστηριοτήτων προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας.
Ο ENISA επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών με τουλάχιστον 2 και κατ' ανώτατο όριο 5 παρόχους υπηρεσιών που μπορούν να παράσχουν υποστήριξη στον τομέα της προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας. Οι επιτυχόντες προσφέροντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν σημαντική εμπειρία και δεξιότητες στον τομέα της προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας, με έμφαση στις πτυχές που εμπίπτουν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ENISA. Λόγω της διαφορετικής φύσης των ζητούμενων υπηρεσιών, συνιστάται η συνεργασία με άλλες οντότητες μέσω υπεργολαβίας ή/και κοινοπραξίας/ad hoc ομίλων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/10/2016 00:00
04/11/2016 18:00
07/11/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 202-364564
Διορθωτικό
19/10/2016 00:00
2016/S 192-344788
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/10/2016 00:00