Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης, καθώς και ασφάλιση για ζημίες έργο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06C60/2016/M046.
Δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης, καθώς και ασφάλιση για ζημίες έργου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να: συνάψει άμεση σύμβαση για την δεκαετή και διετή συμπληρωματική κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης, έναντι του κύριου του έργου και του εντεταλμένου κύριου του έργου, των κτιρίων Wilfried Martens και του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη υποδοχή και χρήση σε ασφαλείς συνθήκες των εν λόγω κτιρίων— παρτίδα 1, συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την δεκαετή και διετή συμπληρωματική κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης, έναντι του κύριου του έργου και του εντεταλμένου κύριου του έργου, των κτιρίων του κέντρου επιμόρφωσης (πρώην Montoyer 63) και square de Meeûs στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη υποδοχή και χρήση σε ασφαλείς συνθήκες των εν λόγω κτιρίων— παρτίδα 2, συνάψει άμεση σύμβαση για την κάλυψη ασφάλισης ζημιών έργου σε σχέση με το έργο αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτιρίου Vaclav Havel στο Στρασβούργο, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη υποδοχή και η χρήση σε ασφαλείς συνθήκες του εν λόγω κτιρίου — παρτίδα 3.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
03/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης στις Βρυξέλλες — κτίρια Wilfried Martens και Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση, σύμφωνα με τα άρθρα 1792 και 2270 του βελγικού αστικού κώδικα, των αρχιτεκτόνων, αναδόχων και λοιπών προσώπων που σχετίζονται με τον κύριο του έργου ή τον εντεταλμένο κύριο του έργου, μέσω σύμβασης έργου στο πλαίσιο της δεκαετούς ευθύνης τους για τα έργα δομικού σκελετού και της διετούς ευθύνης τους για τους καταλόγους έργων (ελεγχόμενες παρτίδες), για οτιδήποτε δεν καλύπτεται από την δεκαετή ασφάλιση αστικής ευθύνης των αναδόχων που έχει ενδεχομένως αναληφθεί από τους ίδιους. Οι ενδεχόμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους αναδόχους θα μπορούν είναι διαθέσιμες, σε πρώτη ζήτηση, κατά την επιτόπια επίσκεψη. Με την παρούσα σύμβαση διασφαλίζονται ρητώς οι υπεργολάβοι των κατασκευαστών που αναφέρονται ανωτέρω για τις ζημίες ίδιας φύσης με εκείνες που προκαλούν την ευθύνη που προβλέπεται από τα ως άνω άρθρα του βελγικού αστικού κώδικα.
Παρτίδα 2
Συμπληρωματική δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης στις Βρυξέλλες — κτίρια square de Mêeus και κέντρο επιμόρφωσης (πρώην...
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση, σύμφωνα με τα άρθρα 1792 και 2270 του βελγικού αστικού κώδικα, των αρχιτεκτόνων, αναδόχων και λοιπών προσώπων που σχετίζονται με τον κύριο του έργου ή τον εντεταλμένο κύριο του έργου, μέσω σύμβασης έργου στο πλαίσιο της δεκαετούς ευθύνης τους για τα έργα δομικού σκελετού και της διετούς ευθύνης τους για τους καταλόγους έργων (ελεγχόμενες παρτίδες), για οτιδήποτε δεν καλύπτεται από την δεκαετή ασφάλιση αστικής ευθύνης των αναδόχων που έχει ενδεχομένως αναληφθεί από τους ίδιους. Οι ενδεχόμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους αναδόχους θα μπορούν είναι διαθέσιμες, σε πρώτη ζήτηση, κατά την επιτόπια επίσκεψη. Με την παρούσα σύμβαση διασφαλίζονται ρητώς οι υπεργολάβοι των κατασκευαστών που αναφέρονται ανωτέρω για τις ζημίες ίδιας φύσης με εκείνες που προκαλούν την ευθύνη που προβλέπεται από τα ως άνω άρθρα του βελγικού αστικού κώδικα.
Παρτίδα 3
Ασφάλιση ζημιών έργου σε σχέση με το έργο αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτιρίου Vaclav Havel στο Στρασβούργο
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση, εκτός από οποιαδήποτε αναζήτηση ευθύνης, της πληρωμής του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης ζημιών, τόσο όσον αφορά τις αιτίες όσο και τις συνέπειες, ακόμα και εάν προκαλούνται από ελάττωμα του εδάφους, η φύση των οποίων είναι τέτοια ώστε η ευθύνη να βαρύνει τους κατασκευαστές, κατά την έννοια του άρθρου 1792-1 του γαλλικού αστικού κώδικα, τους παρασκευαστές και άλλα συναφή πρόσωπα, καθώς και τον τεχνικό ελεγκτή, κατά την έννοια του άρθρου 1792 του γαλλικού αστικού κώδικα, ήτοι σχετικά με ζημίες, οι οποίες: — θέτουν σε κίνδυνο την αντοχή των έργων που συνθέτουν τη λειτουργία κατασκευής, — επηρεάζουν τα εν λόγω έργα σε ένα από τα συστατικά τους στοιχεία ή ένα από τα στοιχεία εξοπλισμού τους και τα καθιστούν ακατάλληλα ως προς τη χρήση για την οποία προορίζονται, — επηρεάζουν τη σταθερότητα ενός από τα αναπόσπαστα στοιχεία εξοπλισμού των έργων που αφορούν τη βιωσιμότητα, τη στήριξη, τον σκελετό περιτοίχισης ή κάλυψης, κατά την έννοια του άρθρου 1792-2 του γαλλικού αστικού κώδικα. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών περιλαμβάνουν επίσης: — τα έξοδα που αντιστοιχούν στις εργασίες κατεδάφισης, απομάκρυνσης των χωμάτων, εναπόθεσης ή αποσυναρμολόγησης, αντιστήριξης, υποστήριξης ή ανασυναρμολόγησης που ενδέχεται να είναι απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης γαιών, βλάστησης και της ξανατοποθέτησής τους, — τα έξοδα ασφάλισης ζημιών από τις εργασίες αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά από καταστροφή εάν οι ίδιες οι εν λόγω εργασίες έχουν υποβληθεί στην υποχρέωση ασφάλισης ζημιών έργου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 001-000050
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/01/2017 00:00