Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη στρατηγική χρήση δημόσιων συμβάσεων για την καινοτομία στην...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2016/0040.
Μελέτη σχετικά με τη στρατηγική χρήση δημόσιων συμβάσεων για την καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία - SMART 2016/0040.
Στόχος της μελέτης είναι: — η ανάπτυξη μιας προσέγγισης που θα επιτρέπει τη συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της προόδου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά την εφαρμογή ενός συνδυασμού µέτρων πολιτικής για την ενθάρρυνση της σύναψης συμβάσεων στον τομέα της καινοτομίας, — στόχος αποτελεί, επίσης, η συλλογή για πρώτη φορά, βάσει της εν λόγω προσέγγισης, ποιοτικών και ποσοτικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής, τις περιπτώσεις ορθών πρακτικών και τα εναπομείναντα εμπόδια που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν. Αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση της προόδου σε διάφορες χώρες, διάφορους τομείς δραστηριότητας του δημόσιου τομέα και στρατηγικές κατηγορίες δαπανών, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, — στόχος είναι, επίσης, η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική ενσωμάτωση της εν λόγω άσκησης σε υφιστάμενους συναφείς ετήσιους ευρωπαϊκούς πίνακες επιδόσεων και σε ασκήσεις συγκριτικής ανάλυσης των επιδόσεων, ιδίως στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) και στην Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο (EDPR) για τον τομέα των ΤΠΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
27/01/2017 00:00
28/02/2017 23:59
13/03/2017 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 019-031004
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/01/2017 00:00