Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή πραγματικών φορολογικών συντελεστών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TAXUD/2017/AO-02.
Παροχή πραγματικών φορολογικών συντελεστών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει 2 είδη υπηρεσιών: τμήμα 1: πρόσβαση σε βάση δεδομένων, καθώς και ετήσια έκθεση, και υπολογιστής συγκρίσιμων δεικτών των προσδοκώμενων μελλοντικών εξελίξεων σχετικά με τους πραγματικούς συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων, με τη χρήση μιας πρότυπης προσέγγισης βασισμένης στη μεθοδολογία Devereux-Griffith για την περίοδο 2005–2020, τμήμα 2: παροχή κατόπιν αιτήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση ειδικών οικονομικών αναλύσεων σχετικά με την ανάπτυξη με το χρόνο πραγματικών φορολογικών επιβαρύνσεων και τον αντίκτυπο ειδικών μεταρρυθμίσεων εταιρικής φορολογίας στην ΕΕ με τη χρήση πρόσθετου μοντέλου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
03/06/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Πρόσβαση σε βάση δεδομένων, καθώς και ετήσια έκθεση, και υπολογιστής συγκρίσιμων δεικτών των προσδοκώμενων μελλοντικών... Με τη χρήση μιας πρότυπης προσέγγισης βασισμένης στη μεθοδολογία Devereux-Griffith για το χρονικό διάστημα 2005–2020, ζητείται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για σχετικές υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα δεδομένων, κάλυψη, διαθεσιμότητα, άμεση ανταπόκριση, ακρίβεια, συνεχής παρακολούθηση, τυποποιημένη μορφοποίηση και συγκρισιμότητα.
Παρτίδα 2 Παροχή κατόπιν αιτήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση ειδικών οικονομικών αναλύσεων Ζητείται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση μιας σειράς ειδικών οικονομικών αναλύσεων σχετικά με ειδικά θέματα εταιρικής φορολογίας, όπως ορίζονται από την Επιτροπή. Τα θέματα προς εξέταση σχετίζονται με την ανάλυση φορολογικών πτυχών όσον αφορά την ανάπτυξη αποτελεσματικών φορολογικών επιβαρύνσεων συν τω χρόνω και τον αντίκτυπο ειδικών μεταρρυθμίσεων εταιρικής φορολογίας στην ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, και σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της εταιρικής φορολογίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 106-211420 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/06/2017 00:00