Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφαλές πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών υποθέσεων (CASIS) - ανάπτυξη πληροφοριακ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2016/073.
Ασφαλές πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών υποθέσεων (CASIS) - ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υπηρεσίες υποστήριξης για...
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υπηρεσίες υποστήριξης για ζητήματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης (CASIS). Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η απόκτηση εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ όσον αφορά την ανάπτυξη και υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο των τομέων απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσαρμογή ή/και ολοκλήρωση υφιστάμενων συστημάτων και προϊόντων και αφορούν δραστηριότητες, όπως περιγράφεται για κάθε παρτίδα. Η παρτίδα 1 αφορά την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την εφαρμογή και τη συντήρησή τους. Η παρτίδα 2 αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της συνδρομής προς τους χρήστες και της παροχής συμβουλών. Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων της αναθέτουσας αρχής για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
22/02/2017 00:00
30/03/2017 16:00
31/03/2017 00:00
05/04/2017 16:00
18/04/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (εντός και εκτός έδρας) Η υπηρεσία δύναται να εκτελεστεί από το προσωπικό του αναδόχου είτε στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής είτε εκτός των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν παραγγελιών βάσει σταθερής τιμής ή βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων ή βάσει χρόνου και μέσων σε εγγύτητα ή βάσει χρόνου και μέσων. Αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών, την εφαρμογή και τη συντήρησή τους. Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων της αναθέτουσας αρχής για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη. Τυπικά παραδείγματα είναι: — εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων και διαχείρισης πληροφοριών, — ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων, — διαχείριση ροών εργασίας και επιχειρήσεων, — εφαρμογές επιχειρηματικών πληροφοριών (business intelligence), — αποθήκη δεδομένων. Αφορά επίσης εφαρμογές παλαιού τύπου και την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS).
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος (εντός και εκτός έδρας) Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από το προσωπικό του αναδόχου είτε στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής είτε εκτός των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν παραγγελιών βάσει σταθερής τιμής ή βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων ή βάσει χρόνου και μέσων σε εγγύτητα ή βάσει χρόνου και μέσων. Αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της συνδρομής προς τους χρήστες και της παροχής συμβουλών. Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων και όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αναθέτουσα αρχή για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης καθώς και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: — ποιότητα και έλεγχος συστημάτων πληροφοριών, — ασφάλεια συστημάτων πληροφοριών, — ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων πληροφοριών, — ειδικές μελέτες για συστήματα πληροφοριών, — επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, — συνδρομή σε χρήστες, — διαχείριση (εξαιρουμένης της τεχνικής διαχείρισης συστημάτων και των ειδικών υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων ή των μη πληροφοριακών επιχειρησιακών υπηρεσιών), — συντονισμός.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 037-066332 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/02/2017 00:00