Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη για την ανάπτυξη καθοδήγησης για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αξιολ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/01/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/02/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.3/ETU/2012/0001
Στήριξη για την ανάπτυξη καθοδήγησης για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης περιβαλλοντικών υποδομών ενέργειας...
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η παροχή στήριξης στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των πιθανών μέτρων εκσυγχρονισμού των διαδικασιών αξιολόγησης περιβαλλοντικών υποδομών ενέργειας και η διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής τους σε έργα γενικού συμφέροντος όπως προσδιορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό υποδομών ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να αξιολογήσει την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και τις καθιερωμένες επιτρεπόμενες πρακτικές για τα συναφή σχέδια υποδομής. Τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν σε κράτη μέλη, αρμόδιες αρχές και αρμόδιους προώθησης σχεδίων. Τα ευρήματα των εν λόγω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για την ανάπτυξη καθοδήγησης βάσει των κρατών μελών που μπορούν να αναλάβουν δράση προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης των σχετικών περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τα έργα γενικού συμφέροντος (PCI), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που θα προκύψουν από την εν λόγω νομοθεσία. Με τον όρο «εκσυγχρονισμός» νοείται ο συντονισμός των διαφόρων διαδικασιών με στόχο την εξάλειψη των απολύσεων, της χρονικής επικάλυψης και του περιορισμού του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη μίας απόφασης αλλά και με στόχο να επιτραπεί μία γενική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/01/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/02/2012 16:00
12/03/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 9-012568 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/01/2012 00:00