Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη εννοιολογικών στοιχείων για ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας στο ευρωπαϊκό σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/D/2017/1.
Ανάπτυξη εννοιολογικών στοιχείων για ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ).
Το σχέδιο αφορά τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση των πλαισίων ποιότητας που εφαρμόζουν μεμονωμένοι εταίροι του ΕΣΣ, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων και εργαλείων διασφάλισης ποιότητας και των μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, με τις σχετικές ορθές και ενδιαφέρουσες πρακτικές. Τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός συνόλου βασικών αξιών και αρχών και ενός μοντέλου για ένα βελτιωμένο κοινό πλαίσιο ποιότητας για το ΕΣΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, με συγκεκριμένα στοιχεία και απαιτήσεις και ένα κοινό λεξιλόγιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/02/2017 00:00
31/03/2017 16:30
03/04/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 036-064559
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/02/2017 00:00