Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς αξιολόγησης, εκτίμησης αντ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/A1/039.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς αξιολόγησης, εκτίμησης αντικτύπου, παρακολούθησης και εφαρμογής καθώς...
Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προκηρύσσει την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο με επανέναρξη του διαγωνισμού για την παροχή βοήθειας στην αναθέτουσα αρχή κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για καλύτερη νομοθεσία σύμφωνα με τις μεθόδους και τα εργαλεία που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη νομοθεσία και στη σχετική εργαλειοθήκη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/05/2017 00:00
26/06/2017 17:00
30/06/2017 09:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υγεία
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Τρόφιμα
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 110-220675
Διορθωτικό
10/06/2017 00:00
2017/S 095-185934
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2017 00:00