Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας στην επιτροπή λογαριασμών της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2017/001.
Παροχή βοήθειας στην επιτροπή λογαριασμών της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο σκοπός της σύμβασης είναι να διασφαλίσει τις υπηρεσίες τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στην επιτροπή λογαριασμών προκειμένου να καταστεί δυνατό να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της η Επιτροπή λογαριασμών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και στα άρθρα 62 έως 69 και 86 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης H4 της Διοικητικής Επιτροπής, ο εμπειρογνώμονας ή η ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του(της) με αμερόληπτο τρόπο και βάσει αιτιολογημένων τεχνικών διαβουλεύσεων. Η εργασία του(της) θα πρέπει να στοχεύει στη διευκόλυνση της ομόφωνης λήψης αποφάσεων από την επιτροπή λογαριασμών. Όλα τα καθήκοντα θα εκτελεστούν σε στενή συνεργασία και υπό την επίβλεψη και ευθύνη της μονάδας D2 της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, που διασφαλίζει τη γραμματεία της επιτροπής λογαριασμών (εφεξής «η Γραμματεία»).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/03/2017 00:00
21/04/2017 17:00
04/05/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 046-083765
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/03/2017 00:00