Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσία «Sentinel-2 Global Mosaic» του προγράμματος Copernicus.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/D.6/0004/OC.
Υπηρεσία «Sentinel-2 Global Mosaic» του προγράμματος Copernicus.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης και Παρακολούθησης της Γης του προγράμματος Copernicus έχει εισέλθει στην επιχειρησιακή φάση του μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3.4.2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010. Η παγκόσμια χερσαία συνιστώσα αποτελεί συνιστώσα της χερσαίας υπηρεσίας και λειτουργεί από το 2013. Ο σκοπός της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και αξιολόγηση της υπηρεσίας «Sentinel-2 Global Mosaic» (S2GM) στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνιστώσας της χερσαίας υπηρεσίας του προγράμματος Copernicus. Κύριος στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι η παραγωγή και διανομή μωσαϊκών εικόνων σε παγκόσμια κλίμακα. Η υπηρεσία θα απαντήσει σε ad hoc αιτήματα και θα εστιάσει κυρίως στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Στόχος είναι η παράδοση γεωγραφικών πληροφοριών σχετικά με ειδικά πεδία ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
01/03/2017 00:00
28/04/2017 23:59
04/05/2017 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσία «Sentinel-2 Global Mosaic» του προγράμματος Copernicus Παραγωγή και διανομή της υπηρεσίας «Sentinel-2 Global Mosaic».
Παρτίδα 2 Επικύρωση της υπηρεσίας «Sentinel-2 Global Mosaic» του προγράμματος Copernicus Ανεξάρτητη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας «Sentinel-2 Global Mosaic».
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 055-100853 Διορθωτικό 18/03/2017 00:00
2017/S 042-076205 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/03/2017 00:00