Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

It is highly recommended to test the e-Submission application in advance (several days before the deadline for submission) in order to familiarise you with the system and to test whether your workstation configuration is working correctly with the e-Submission environment. Please see the e-Submission application testing to be done in advance (point 1.1 in Annex VII). IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time.
Τίτλος:
Προσωρινές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2016/RMC/8918.
Προσωρινές υπηρεσίες.
Το ECDC επιθυμεί να συνάψει ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για τη χρήση προσωρινών υπηρεσιών συμμόρφως προς τα προφίλ ικανοτήτων που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Το ECDC ενδέχεται να χρειαστεί προσωρινό προσωπικό συμπληρωματικά προς το μόνιμο προσωπικό του ή για την προσωρινή αντικατάσταση προσωπικού. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες εντάσσονται είτε στον διοικητικό/τεχνικό τομέα (παρτίδα 1) είτε στον επιστημονικό τομέα (παρτίδα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/03/2017 00:00
18/04/2017 16:00
20/04/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Γενικές προσωρινές υπηρεσίες
Η παρτίδα 1 καλύπτει γενικά προφίλ παροχής διοικητικών/τεχνικών προσωρινών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής: διοικητικός βοηθός, βοηθός στον τομέα των χρηματοοικονομικών, βοηθός σε θέματα συμβάσεων, βοηθός στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, βοηθός διοργάνωσης εκδηλώσεων, υπάλληλος νομικών θεμάτων, επιμελητής δικτυακού τόπου, βοηθός συντάκτη/βοηθός σε θέματα πληροφοριών, βοηθός σε θέματα επικοινωνίας, γραφίστας, βοηθός γραφείου εξυπηρέτησης σε θέματα πληροφορικής, διοικητικό στέλεχος/υπεύθυνος σχεδίου, διευθυντής.
Παρτίδα 2
Επιστημονικές προσωρινές υπηρεσίες
Η παρτίδα 2 καλύπτει επιστημονικά προφίλ προσωρινών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: επιστημονικός εμπειρογνώμονας κατώτερης βαθμίδας και επιστημονικός εμπειρογνώμονας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 053-097322
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/03/2017 00:00